Cookies

Deze website gebruikt cookies om uw surfervaring te verbeteren. Bekijk onze cookie en privacy beleid

OK
terms

GOSSELIN MOBILITY BOXSHOP
Algemene Verkoopsvoorwaarden 

IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMING - BOXSHOP NV

Adres: Belcrownlaan 23, 2100 Deurne
E-mailadres: info@boxshop.be
Telefoonnummer: +32 (0) 3 360 54 44
Ondernemingsnummer: BE0890.127.032
Btw-nummer BE: 0890 127 032
Rechtsvorm: Boxshop NV met haar maatschappelijke zetel te Belcrownlaan 23, 2100 Antwerpen. Ingeschreven op het RPR, met bevoegde rechtbank de hoven en rechtbanken te Antwerpen.

BESCHRIJVING GOEDEREN EN DIENSTEN

GOSSELIN MOBILITY is bekend om haar kwaliteitsvolle verhuisdozen. GOSSELIN MOBILITY biedt via www.boxshop.be en www.boxshop.eu een assortiment van zeer sterk verpakkingsmateriaal online aan onder de “merknaam” Boxshop.

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van GOSSELIN MOBILITY, een NV met maatschappelijke zetel te Belcrownlaan 23, te 2100 Deurne, BTW BE0890.127.032 (hierna 'BOXSHOP’) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

 Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van GOSSELIN MOBILITY moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarna hij verder kan met het plaatsen van zijn bestelling, met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Algemene voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door GOSSELIN MOBILITY aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de BOXSHOP website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden GOSSELIN MOBILITY niet. GOSSELIN MOBILITY is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een middelenverbintenis. GOSSELIN MOBILITY is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door GOSSELIN MOBILITY. GOSSELIN MOBILITY kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

De Klant bezoekt de website boxshop.be of boxshop.eu en vinkt vervolgens aan hoeveel dozen hij wenst te bestellen en vult volgende gegevens in:

  • Achternaam en voornaam
  • Adres
  • Stad
  • Land
  • E-mail
  • Telefoonnummer

De Klant heeft de optie een factuur aan te vragen. Vervolgens komt de Klant op de betaalpagina van OGONE waar de Klant de betalingsstappen kan uitvoeren. Hierbij kiest hij zijn betalingsmethode.

Conform de algemene bepalingen zal de Klant bij het plaatsen van zijn bestelling via de webwinkel van GOSSELIN MOBILITY deze Voorwaarden uitdrukkelijk moeten aanvaarden. Ook bij het aanduiden van zijn betalingsmethode en de bevestiging van zijn beslissing, zal hij deze Voorwaarden uitdrukkelijk moeten aanvaarden.

Na betaling van zijn bestelling zal de Klant een bevestigingsemail ontvangen op het door hem opgegeven emailadres met bevestiging van zijn aankoop en de leveringstermijn van de dozen (zijnde 3 dagen).

Indien de Klant een aanvraag tot factuur deed, ontvangt hij samen met de bevestigingsmail ook nog zijn factuur. Op het moment dat de Klant zijn bestelling verstuurd wordt, ontvangt de Klant een email van de webwinkel van GOSSELIN MOBILITY.   

GOSSELIN MOBILITY is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

GOSSELIN MOBILITY doet haar uiterste best om de bestelling zo snel mogelijk af te handelen en te bezorgen.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen door GTRS (Gosselin Transport Services) op het door de Klant aangegeven adres geleverd binnen 3 dagen na ontvangst van de bestelling, indien de artikelen op voorraad zijn.

De zendingen worden altijd verstuurd met handtekening voor ontvangst en burenlevering. Dat betekent dat het pakket afgegeven kan worden bij de buren (indien de ontvanger niet thuis is) maar dat er steeds gehandtekend moet worden voor ontvangst. Bij afwezigheid wordt het pakket geretourneerd naar GTRS in Deurne.

De koper ontvangt een mail waarin bevestigd wordt, dat hij zijn dozen betaald heeft en dat de dozen binnen de drie werkdagen geleverd worden.

Indien de levering vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, brengen wij de Klant hiervan uiterlijk 1 dag na het plaatsen van de bestelling op de hoogte. De Klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten of recht op schadevergoeding te ontbinden.
Na ontbinding van de overeenkomst zal GOSSELIN MOBILITY het bedrag dat de de Klant betaald heeft onverwijld terugbetalen.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet door de Klant onmiddellijk worden gemeld aan GOSSELIN MOBILITY.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door GOSSELIN MOBILITY was geboden. Het risico gaat over op de Klant vanaf het moment dat hij getekend heeft voor ontvangst.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van GOSSELIN MOBILITY. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van GOSSELIN MOBILITY te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij de BOXSHOP.

Elke Klant heeft het recht om na het plaatsen van een bestelling van de koop af te zien, zonder opgave van redenen, op voorwaarde dat hij hiervan binnen 14 dagen na het plaatsen van de bestelling op duidelijke en ondubbelzinnige wijze kennis geeft aan GOSSELIN MOBILITY en op voorwaarde dat de Klant voldoet aan de definitie van consument overeenkomstig artikel 2, 3° van de Wet op de marktpraktijken en de consumentenbescherming.

Indien de Klant/consument van zijn herroepingsrecht gebruik wenst te maken dient hij de goederen onmiddellijk en in de originele staat en verpakking terug te zenden aan GOSSELIN MOBILITY en dit initieel op eigen kosten.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan GOSSELIN MOBILITY heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan GOSSELIN MOBILITY, Belcrownlaan 23, 2100 Deurne. 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

GOSSELIN MOBILITY zal de kosten van het terugzenden van de goederen voor haar rekening nemen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde is verminderd, behoudt GOSSELIN MOBILITY zich het recht om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal GOSSELIN MOBILITY alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat GOSSELIN MOBILITY op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan GOSSELIN MOBILITY wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door GOSSELIN MOBILITY geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

GOSSELIN MOBILITY betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anders heeft ingestemd; in ieder geval zal de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Gebruikte, beschadigde of gescheurde artikelen zullen in geen geval worden teruggenomen.

Artikel 8:  Gebreken

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant GOSSELIN MOBILITY zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 8 dagen na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op vervanging.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de GOSSELIN MOBILITY klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan GOSSELIN MOBILITY.

De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van GOSSELIN MOBILITY is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0) 3 360.54.44 en via e-mail op info@boxshop.be of per post op het volgende adres Belcrownlaan 23 , 2100 Deurne.
Onze klantendienst helpt u met eventuele vragen en opmerkingen, alsook informatie rond online bestellingen. Ook kunt u bij de klantendienst terecht in het geval van eventuele klachten.

Artikel 10: Sancties niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover GOSSELIN MOBILITY beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Artikel 11: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door GOSSELIN MOBILITY om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 12: Wijziging voorwaarden

GOSSELIN MOBILITY behoudt het recht voor deze Voorwaarden te wijzigingen.

Artikel 13: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 14: Eigenaar en gebruiksrestricties

De informatie op deze site, inclusief alle afbeeldingen, illustraties, ontwerpen, foto’s,  geschriften en andere opgenomen materialen (hierna gezamenlijk aangeduid als "inhoud"), zijn auteursrechtelijk beschermd c.q. betreffen handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten en zijn in beheer van of gelicencieerd aan GOSSELIN MOBILITY NV, haar moedermaatschappij, zuster- of dochterbedrijven of filialen (hierna gezamenlijk aan te duiden als "BOXSHOP") of zijn eigendom van andere eigenaren/rechthebbenden.

De naam BOXSHOP alsook het BOXSHOP logo zijn gedeponeerde handelsmerken van GOSSELIN MOBILITY NV en geregistreerd in het merken -en logoregister.

De naam GOSSELIN MOBILITY alsook het GOSSELIN MOBILITY logo zijn eveneens gedeponeerde handelsmerken van GOSSELIN MOBILITY NV en geregistreerd in het merken -en logoregister. Het is toegestaan om gedeelten van deze Site te tonen, kopiëren, distribueren, downloaden en in hard copy te printen teneinde:

  1. een bestelling bij BOXSHOP te plaatsen, of
  2. gebruik te maken van deze Site als bron van inkoopinformatie, echter uitsluitend indien en voor zover u de site niet wijzigt en u alle (auteursrechtelijke e.a.) voorbehouden die in deze site zijn opgenomen respecteert en in de tekst handhaaft.

Behalve in verband met inkoop en bestellingen van artikelen mag niets van de inhoud van deze site worden gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw uitgegeven, gedownload, getoond, elektronisch of mechanisch verstuurd, verzonden of opgenomen worden. In geen geval mag de inhoud weergegeven, gefotokopieerd of gereproduceerd worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BOXSHOP of de betreffende (auteurs)rechthebbende.

Let erop dat de hier verleende toestemming onmiddellijk en automatisch vervalt indien u in strijd handelt met een van de op deze Site genoemde Voorwaarden of overige bepalingen. Al het van het toegestane gebruik afwijkende gebruik van de inhoud van deze site, inclusief de verveelvoudiging en openbaarmaking (reproductie, modificatie, distributie, of her uitgifte) voor andere doeleinden dan hierboven omschreven kan een inbreuk op (auteurs)rechten of merkrechten van BOXSHOP opleveren en is, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BOXSHOP, ten strengste verboden.

Artikel 15: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Klant/consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. Indien de Klant geen consument is, is de rechtbank van Antwerpen bevoegd.